True Construction ERP Cloud

True Construction ERP Cloud เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรสำหรับธุรกิจก่อสร้างที่มาในรูปแบบของบริการที่ทำงานผ่านอินเตอร์เน็ตบนระบบ Cloud Computing ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานให้คุณทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์ได้หลากหลายไม่ว่าเป็น Smart Phone หรือ Tablet ราคาเริ่มต้นเพียง 796 บาทต่อเดือน

จุดเด่น

  • รองรับข้อมูลได้หลายโครงการพร้อมๆกัน
  • รองรับการกำหนด BOQ หรือ รายการวัสดุที่สามารถให้เบิกใช้ได้ในแต่ละงานก่อสร้าง
  • รองรับการจ้างเหมาช่วง ทั้งแบบเหมาค่าของอย่างเดียว และเหมาค่าของและค่าแรง โดยมีบัญชีผู้รับเหมาควบคุม เพื่อใช้ในการหักค่าใช้จ่ายออกจากงวดงาน อาทิ หักค่าของเสียหาย หักค่าเบิกใช้วัสดุเกิน ฯลฯ
  • รองรับการจ่ายค่าแรงรายวัน ในกรณีที่เป็นผู้ดำเนินงานก่อสร้างเอง (ไม่ได้จ้างเหมาช่วง)
  • มีระบบการ track ต้นทุนแต่ละงานก่อสร้าง หรือดูสรุปรวมได้ทั้งในระดับยูนิตและโครงการ โดยระบบจะบันทึกต้นทุนให้อัตโนมัติจากค่าแรงรายวัน ค่าจ้างเหมาช่วง ค่าวัสดุตาม BOQ และอื่นๆ
  • มี flow เอกสารรองรับการควบคุมคุณภาพ (QC)
  • มีระบบช่วย track ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง โดยระบบสามารถสร้างรายงานนรูปแบบของ Gantt chart
  • สามารถเปิดระบบ HR เพื่อช่วยในการบันทึกการเข้างานของคนงานรายวัน ได้ เช่น ใช้ใบหน้า ลายนิ้วมือ บันทึกการเข้างานแทนการตอกบัตร ฯลฯ
  • มีระบบงานจัดซื้อ (Order) รองรับการเปิดใบสั่งซื้อ (PO) เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เข้าโครงการ

Back