Operation

Services

 • True Construction ERP Cloud

  True Construction ERP Cloud

  True Construction ERP Cloud เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรสำหรับธุรกิจก่อสร้างที่มาในรูปแบบของบริการที

 • True HR Cloud

  True HR Cloud

  True HR Cloud เป็นระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ที่มาในรูปแบบของบริการที่ทำงานผ่านอินเตอร์เน็ตบนระบบ Cloud Computing

 • True Retail ERP Cloud

  True Retail ERP Cloud

  True Retail ERP Cloud เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรสำหรับร้านค้าปลีก/ส่ง แบบครบวงจร ที่มาในรูปแบบของบ