Communication

Services

 • Cloud UC

  Cloud UC

  คือเทคโนโลยีที่เป็นการรวมเอาช่องทางการติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่างๆที่แตกต่างกันทั้งในลักษณะการติดต่อสื่อสารแบบองค์กรหรือแบ

 • Digital Signage

  Digital Signage

  Digital Signage คือ สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพรูปแบบใหม่ ที่นำมาแทนป้ายประกาศ สามารถแสดงข้อมูลสินค้า และบริการที่เป็นภาพน

 • Meeting Application

  Meeting Application

  Meeting Application เป็นบริการจากทรูในรูปแบบของ Video Conferencing โดยทรูช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุม ลดระยะเวลาในการเดินทาง

 • iMeeting

  iMeeting

  iMeeting เป็นระบบ Video Conference Software จากทรู สำหรับการประชุมทางไกลที่ร่วมสร้างประสบการณ์การประชุมที่เสมือนจริง เพื