18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย
อีเมลล์ Office_anywhere@truecorp.co.th
โทร. 0-2699-1400